brak komentarzy

Czym jest ewangelia?

Czym jest ewangelia?

Ewangelia jest dobra nowiną o tym, co Jezus Chrystus uczynił w celu pojednania grzeszników z Bogiem. Oto jej pełny obraz:

  1. Jedyny Bóg, który jest święty, uczynił nas na swoje podobieństwo, abyśmy mogli Go znać (1 Mojż. 1:26-28).
  2. Ale zgrzeszyliśmy i odcięliśmy się od Niego (1 Mojż. 3; Rzym. 3:23).
  3. W swoim wielkim miłosierdziu, Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby jako król uratował swój lud od wrogów – w szczególności od ich własnego grzechu ( Ps. 2, Łk. 1:67 -69).
  4. Jezus dopełnił dzieła zbawienia jako prawdziwy kapłan i jako prawdziwa ofiara kapłańska – żył doskonałym życiem i umarł na krzyżu, tym samym wypełniając wymogi prawa i wziął na siebie karę za grzechy wielu (Mk 10:45; Jn. 1:14; Hebr. 7:26; Rzym. 3:21-26, 5:12-21), następnie powstał z martwych, ukazując, że Bóg przyjął Jego ofiarę i że Boży gniew przeciwko nam został zaspokojony ( Dz.2:24; Rzym. 4:25)… sprawiedliwość została dopełniona.
  5. Obecnie wzywa nas do upamiętania się z naszych grzechów i do zawierzenia jedynie Chrystusowi ku ich przebaczeniu (Dz. 17:30; Jn. 1:12). Kiedy się opamietujemy z naszych grzechów i pokładamy ufność w Chrystusie, rodzimy się do nowego, wiecznego życia z Bogiem (Jn. 3:16).

To jest zaiste dobra nowina!

Dobrym sposobem na podsumowanie tej dobrej nowiny jest rozpakowanie słów: Bóg, Człowiek, Chrystus, Reakcja.

  1. Bóg. Bóg jest stworzycielem wszystkich rzeczy (1 Mojż. 1:1). Jest doskonale święty, godny wszelkiej chwały i ukarze wszelki grzech (1 Jana 1:5; Obj. 4:11; Rzym. 2:5-8).
  2. Człowiek. Każdy człowiek, choć dobrze stworzony, stał się grzeszny w swojej naturze (1 Mojż. 1:26-28; Ps. 51:5; Rzym. 3:23). Od momentu narodzin, człowiek jest z dala od Boga, wrogi Bogu, i podlega Bożemu gniewowi (Ef. 2:1-3).
  3. Chrystus. Jezus Chrystus, który jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, żył bezgrzesznym życiem, umarł na krzyżu, aby wziąć na siebie Boży gniew w miejsce każdego, kto uwierzy w Niego; powstał z martwych aby dać swoim ludziom życie wieczne (Jn.1:1; 1 Tym. 2:5, Hebr. 7:26, Rzym. 3:21-26; 2 Kor. 5:21; 1 Kor. 15:20-22).
  4. Reakcja. Bóg wzywa wszystkich i wszędzie do upamiętania się z grzechu i zaufania Chrystusowi ku zbawieniu (Mk. 1:15; Dz. 20:21; Rzym. 10:9-10).

(Część z powyższego materiału została zaczerpnięta z The Gospel and Personal Evangelism, Mark Dever).