brak komentarzy

Inna ewangelia

Jakie są niektóre przykłady przekazów, które ludzie błędnie uważają za ewangelię?

Bóg chce dać nam powodzenie. NIetrudno dziś znaleźć osoby, które twierdzą, że dobra nowina oznacza Boży zamiar błogosławienia nam pieniędzmi i dobytkiem – jedyne, co musimy zrobić, to poprosić! Jednak ewangelia niesie przekaz o błogosławieństwie, które przede wszystkim jest duchowe (Ef. 1:3): Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas i zmartwychwstał, abyśmy w Nim dostąpili usprawiedliwienia, pojednania z Bogiem oraz dostąpili życie wiecznego z Bogiem (Rzym. 3:25-26; 6:23; 2 Kor. 5:18-21). Ponadto, Biblia raczej obiecuje, że chrześcijanie będą cierpieć ucisk aniżeli materialny sukces (Dz. 14:22), prześladowanie (2 Tym. 3:12), i cierpienie (Rzym. 8:17), a wszystko to pewnego dnia zblednie na tle niewysłowionej wiecznej chwały (2 Kor. 4:17; Rzym. 8:18).

Bóg jest miłością, a z nami jest wszystko okay. Niektórzy ludzie uważają, że ewangelią jest to, że Bóg nas kocha i przyjmuje nas takimi jakimi jesteśmy, jakoby wszystko było z nami ok. Jednak biblijna ewangelia konfrontuje człowieka z jego własną grzesznością, i przedstawia go jako stojącego w obliczu Bożego świętego gniewu (Rzym. 3:23; Jn.3:36). Prawdziwa ewangelia mówi człowiekowi o Bożym radykalnym rozwiązaniu: Jezus ponoszący śmierć na krzyżu za grzechy grzesznika; sprawiedliwy za niesprawiedliwych; ten który grzechu nie znał, grzechem się stał, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą (2 Kor. 5:21). Ta ewangelia wzywa człowieka do równie radykalnej reakcji: upamiętanie się z grzechu i zawierzenie Chrystusowi ku zbawieniu.

Powinniśmy żyć dobrym życiem. „Żyj dobrym życiem!” czy „wypełniaj przykazania!” nie jest ewangelią. Ewangelia nie jest przesłaniem, które głosi, że sposobem na bycie pojednanym z Bogiem, jest poprawne, moralne życie. W rzeczywistości, ewangelia głosi coś całkowicie przeciwnego: sami z siebie nie jesteśmy w stanie czynić tego, co jest miłe Bogu i w swojej grzeszności, nigdy nie będziemy w stanie sprostać standardowi Bożej doskonałej świętości (Rzym. 8:5-8). Lecz dobrą nowiną jest to, że Jezus uczynił za nas to, czego my nigdy nie moglibyśmy uczynić: żyjąc doskonałym życiem i na krzyżu biorąc na siebie gniew Ojca za grzechy grzeszników, zapewnił zbawienie wszystkim tym, którzy odwrócą się od swojego grzechu i zaufają Jemu (Rzym. 5:6-11; 8:31-34).

Jezus przyszedł, aby przemienić społeczeństwo. Niektórzy ludzie wierzą, że misją Jezusa była przemiana społeczeństwa i wprowadzenie powszechnej sprawiedliwości, szczególnie wobec uciskanych. Jednak Biblia naucza, że na tym świecie zapanuje porządek dopiero, gdy Jezus przyjdzie powtórnie i ustanowi nowe niebo i nową ziemię (2 Tes. 2:9-10; Obj. 21:1-5). U podstaw ewangelii jest przede wszystkim zbawienie od świętego Bożego gniewu, z łaski, przez wiarę w Chrystusa, a nie przemiana otoczenia w lepsze społeczeństwo.