Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

 

WIERNI SŁOWU

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W BORNEM SULINOWIE

logo

Kościół nasz wyznaje hasła Reformacji Protestanckiej, a tym samym powraca do wiary aspotolskiej.

Reformacja Protestancka XVI w. n.e. przywróciła właściwą kondycję chrześcijaństwa w Europie. Przywódcy tacy jak Marcin Luter, Jan Kalwin, oraz wielu innych, pobudzeni do działania poprzez narastająca korupcję oraz nadużycia obecne w Kościele Rzymskim, zapoczątkowali ruch, którego celem był powrót do czystości Kościoła oraz czystości Ewangelii o zbawienia człowieka, tak jak zostały one opisane w Piśmie Świętym. 

Reformatorzy działali w przekonaniu, że Kościół Rzymski odstąpił od kluczowych i pierwotnych zasad wiary apostolskiej, szczególnie w kwestii przesłania o zbawieniu człowieka. Pragnieniem Reformatorów było przywrócenie Kościoła na właściwe tory prawdy chrześcijańskiej i nauki naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Pięć Sola Reformacji to pięć łacińskich haseł, które zrodziły się z Reformacji, by podsumować główne prawdy teologiczne, które są esencją prawdziwego chrześcijaństwa. Te pięć haseł to: Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria.

Sola Scriptura (Tylko Pismo)

Pismo Święte jest ostatecznym i wiarygodnym źródłem i autorytetem wiary i życia. Nie oznacza, to, że poza Biblią nie można znaleźć żadnej prawdy o świecie, ale że wszystko czego się dowiadujemy o świecie, o Bogu, o wszelkich innych autorytetach, powinno być interpretowane przez pryzmat Pisma Świętego. Pismo — nie autorytet Soborów i Papieży — zapewnia nam wszystko co jest niezbędne do poznania Boga i co jest wiążące w życiu dla Jego chwały. Każde słowo zawarte w 66 księgach Starego i Nowego Testamentu zostało natchnione przez Bożego Ducha. I ten też Duch pomaga nam zrozumieć Pismo i być Bogu posłusznym. (2 Tym. 3:16-17; 2 Piotra 1:20-21)

Sola FIde oraz Sola Gratia (Tylko Wiara oraz Tylko Łaska)

Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, wyłącznie ze względu na Jego zasługi i Jego łaskę. Nikt nie dostąpi zbawienia przez swoje zasługi czy też deklarowaną samo-sprawiedliwość opartą na dobrych uczynkach. Według Bożego standardu świętości, każdy człowiek jest grzesznikiem i zasługuje na potępienie. A Bóg oferuje zbawienie nie ze względu na nasze uczynki, czy też ich brak, ale ze względu na swoją łaskę. W efekcie, Jego łaska także uzdalnia nas do dobrych uczynków

Jako ludzie, odziedziczyliśmy grzeszność po naszym przodku, Adamie, i żyjemy zniewoleni grzechem. Ze względu na naszą naturę staliśmy się wrogami Boga i miłośnikami grzechu. Potrzebujemy ożywienia naszych serc, tak by móc w ogóle pokochać Boga i zacząć polegać na Chrystusie. Bóg, w swojej łasce, przez wiarę, daje nam nowe serce, tak byśmy dostąpili zbawienia, szukali Boga, poznawali Go, i chodzili Jego drogami. Możemy stanąć przed Bogiem jako usprawiedliwieni jedynie sprawiedliwością Chrystusa, którą Bóg poczytuje nam, tak jak nasz grzech został poczytany Jemu gdy oddał za nas życie na krzyżu. (Ef. 2:8-9; Rzym. 5:1)

Solus Christus (Tylko Chrystus)

Bóg objawił siebie człowiekowi w sposób ostateczny w osobie Jezusa Chrystusa. To On jest jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem. To tylko w Jego imieniu jest zbawienie. I to tylko Jego śmierć może być przebłaganiem za grzechy. Jedynie poprzez łaskawe samo-objawienie się Boga w Chrystusie możemy dojść do poznania Boga oraz zbawienia z grzechów. (1 Tym. 2:5; Jana 14:6; Kol. 1:15; Dz.Ap. 4;12; Hebr. 4:5)

Soli Deo Gloria (Tyko Bogu Chwała)

Cała chwała należy się Bogu jedynie. To nie ulepszanie sobie życia, ale Boża chwała jest centralną motywacją zbawienia człowieka — choć życie z Bogiem zaiste staje się lepsze. Bóg jednak nie jest jedynie środkiem do jakiegoś celu. On jest i środkiem, i celem. Celem stworzenia i życia jest przynosić Bogu chwałę. Jak głosi XVII-wieczne Wyznanie Westminsterskie, “ostatecznym celem człowieka jest chwalić Boga i cieszyć się Nim na wieki.” (2 Kor. 10:31; Izaj. 43:7)

DZIĘKUJEMY, ŻE ODWIEDZIŁEŚ NASZĄ STRONĘ


Kontakt korespondencyjny:

  •  Ul. Chopina 3b9, 78-449 Borne Sulinowo
  • +48 606 183 254
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Wesprzyj Nas

Możesz łatwo przekazać darowiznę w dowolnej kwocie, za pośrednictwem systemu PayPal lub karty płatniczej, klikając w poniższy przycisk.

Spotkania

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie, przy ul. Szpitalnej 1, w sali wystawowej.