Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

 

WIERNI SŁOWU

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W BORNEM SULINOWIE

logo

1. O Piśmie Świętym

Wierzymy, że Pismo Święte zostało spisane przez ludzi natchnionych przez Boga i jest doskonałym skarbcem niebiańskich instrukcji; że Bóg jest jego autorem, zbawienie jego celem, a prawda bez najmniejszej domieszki błędu jego istotą; że objawia nam prawdę o Bogu, oraz zasady, według których Bóg nas osądzi; dlatego też Pismo jest i będzie do skończenia świata prawdziwą podstawą chrześcijańskiej jedności, oraz ostatecznym standardem oceny wszelkiego ludzkiego postępowania, wyznania, i opinii.

II Tym. 3:16-17; II Tym. 3:15; Przyp. 30:5-6; Rzym 2:12, Filip 3:16, 1 Jana 4:1

2. O Prawdziwym Bogu

Wierzymy, że istnieje jeden, jedyny, żywy i prawdziwy Bóg, nieskończony, inteligentny Duch, którego imię to JAHWE, Stworzyciel i najwyższy Władca nieba i ziemi; niewymownie wspaniały w świętości, i godzien wszelkiej możliwej czci, zaufania i miłości; że Bóg jest Trój-jedyny w swej istocie, że w jedności istoty Boga istnieją trzy boskie osoby; Ojciec, Syn i Duch Święty; równe w swojej boskości i pełniące różne, lecz harmonijne funkcje w wielkim dziele zbawienia.

Jan 2:24; Ps. 83:18; Rzym 1:20; Jer 10:10; II Mojż 15:11, Ps. 147:5; Iz 6:3; 1 Piotra 1:15-16; Obj 4:6-8; Mar 12:30; Obj 4:11; Mat 10:37; Jer 2:12-13; Mat 28:19; J 15:26; 1 Kor 12:4-6; 1 J 5:7; Jan 10:30; Jan 5:17; Jan 14:23; Jan 17:5 i 10; Dz. 5:3-4; 1 Kor 2:10-11; Filip 2:5-6, Efez 2:18; 2 Kor 13:14, Obj 1:4-5. 

3. O Upadku Człowieka

Wierzymy, że człowiek został stworzony w świętości, poddany dobremu prawu Stworzyciela, ale przez dobrowolny wybór wypadł z tego świętego i szczęśliwego stanu; w konsekwencji czego cała ludzkość jest teraz grzeszna z wyboru, oraz martwa duchowo, z natury nieczuła na poznanie Boga, całkowicie pozbawiona świętości, skłonna do zła i nim zniewolona, w związku z czym każdy człowiek podlega sprawiedliwemu wyrokowi Bożemu, którego końcem jest wieczne potępienie, nie mając nic na swoją obronę.

I Mojż 1:27, I Mojż 1:31, Kazn 7:29; Dz 17:26-29, I Mojż 2:16-17, I Mojż 3:6-24; Rzym 5:12; Rzym 5:15-19; Ps 51:5; Rzym 8:7; Iż 53:6; I Mojż 6:12; Rzym 3:9-18; Efez 2:1-3; Rzym 1:18 i 32; Rzym 2:1-16; Gal 3:10; Efez 18:19-20; Rzym 1:20; Rzym 3:19; Gal 3:22.

4. O Zbawieniu

Wierzymy, że zbawienie grzeszników jest całkowicie z łaski; przez pośrednictwo Syna Bożego; który, jako wybrany przez Ojca, dobrowolnie przyjął postać ludzką, za wyjątkiem grzechu; okazał się doskonały w swoim posłuszeństwie prawu Bożemu, i przez swoją śmierć dokonał pełnego zadośćuczynienia za nasze grzechy; wierzymy, że powstając z martwych potwierdził i uprawomocnił dzieło zbawienia i zasiada teraz na tronie w niebie; że, łącząc w swojej boskiej osobie i doskonałym dziele, jest na każdy sposób wyłącznym, odpowiednim, pełnym miłosierdzia, całkowicie wystarczającym Zbawcą.

Efez 2:3; Mat 18:11; 1 Jana 4:10; 1 Kor 3:5-7; Dz 15:11; J 3:16; Jan 1:1-14; Hebr 4:14; Hebr 12-24; Filip 2:9 i 14; 2 Kor 5:21; Iż 42:21; Filip 2:8; Gal 4:4-5; Rzym 3:21; Iz 53:4-5; Mat 20:28; Rzym 4:25; Rzym 3:21-26; 1 J 2:3; 1 Kor 15:1-3; Hebr 9:13-15; Hebr 1:8; Hebr 1:3; Kol 3:1-4, Hebr 7:25; Kol 2:18; Hebr 7:26; Ps 89:19; Ps 34.

5. O Usprawiedliwieniu

Wierzymy, że usprawiedliwienie jest błogosławieństwo ewangelii, które Chrystus zapewnia tym, którzy wierzą w Niego; że, usprawiedliwienie zawiera odpuszczenie grzechów i obietnicę żywota wiecznego na podstawie sprawiedliwości przypisanej – sprawiedliwości Chrystusa poczytanej na rzecz wierzącego; że, jest darowane nie na podstawie jakichkolwiek uczynków naszej sprawiedliwości, ale tylko i wyłącznie przez wiarę w ofiarę Wybawiciela; przez co Jego doskonała sprawiedliwość jest nam darmo poczytana dla nas, a to z kolei stawia nas w błogosławionym stanie pokoju z Bogiem i Jego przychylność wobec nas; oraz zapewnia nam wszelkie inne błogosławieństwa niezbędne teraz i na wieki.

Jan 1:16; Efez 3:8; Dz 13:39; Iz 53:11-12; Rzym 5:1-2; Rzym 5:9, Za 13:1; Mat 9:6; Dz 10;43; Rzym 5:17; Tyt 3:5-7; 1 Piotra 3:7;  1 Jana 2:25; Rzym 5:21; Rzym 4:4-5; Rzym 6:23; Filip 3:7-9; Rzym 5:19; Rzym 3; 24-26; Rzym 4:23-25; 1 Jana 2:12; Rzym 5:3; Rzym 5:11, 1 Kor 1:30-31, Mat 6:33, 1 Tym 4:8.

6. O Dostępności Zbawienia

Wierzymy, że błogosławieństwo zbawienia jest dostępne darmo, przez ewangelię, dla każdego kto uwierzy w osobę i dzieło Chrystusa, oraz opamięta się ze swoich grzechów; że, wiara i upamiętanie są niezwłocznym obowiązkiem każdego człowieka; że nic poza własną deprawacją oraz świadomym odrzuceniem ewangelii nie jest w stanie zapobiec zbawieniu nawet największego grzesznika, a których obecność oznacza wieczne potępienie.

Iz 55:1; Obj 22:17; Rzym 16:25; Mar 1:15; Rzym 1:15-17; Jan 5:40; Mat 23:37; Rzym 9:32; Przyp 1:24; Dz 13:46; Jan 3:19; Mat 11:20, Łuk 10:27, 2 Tes 1:8

7. O Łasce Odrodzenia

Wierzymy, że odrodzenie (narodzenie się na nowo) jest niezbędne, aby grzesznik dostąpił zbawienia; że odrodzenie to zawiera się w świętej przemianie myślenia; że, zachodzi ono ponad naszym zrozumieniem, przez moc Ducha Świętego, w połączeniu z Bożą prawdą, zapewniając nasze dobrowolne posłuszeństwo ewangelii; że odpowiednim dowodem odrodzenia jest owoc opamiętania i wiary, oraz odnowionego życia.

Jan 3:3, Jan 3:6-7, 1 Kor 3:14, Obj 14:3, Obj 21:27, 2 Kor 5;17, Ez 36:26, IV Mojż 30-6, Rzym 2:28-29, Rzym 5:5, 1 Jana 4:7, Jana 3:8, Jana 1:13, Jak 1:16-18, 1 Kor 1:30, Filip 2:13, 1 Piotra 1:22-25, 1 Jana 5:1, Efez 4:20-24, Kol 3:9-11, Efez 5:9, Rzym 8:90, Gal. 5:16-23, Efez 3:14-21, Mat 3:8-10, Mat 7:20, 1 J 5:4, 18

8. O Nawróceniu i Wierze
Wierzymy, że nawrócenie i wiara są zarówno świętymi obowiązkami jak i nieodłącznymi łaskami, które mają miejsce w naszych duszach przez odnawiające działanie Ducha Bożego; przez to działanie, będąc głęboko przekonanymi o naszej winie, zagrożeniu, bezsilności, oraz drodze zbawienia jaka jest jedynie w Chrystusie, zwracamy się do Boga z szczerym żalem za grzechy, wyznaniem i prośbą o miłosierdzie; że, w tym samym czasie całkowicie przyjmujemy Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Proroka, Kapłana i Króla, polegając tylko na Nim, jako na doskonale wystarczalnym Zbawicielu.

Mar 1:15; Dz 11:18; Efez 2:8; 1 Jana 5:1; Jana 16:8; Dz 2:37-38; Dz 16:30-31; Łuk 18:13; Łuk 15:18-21; Jak 4:7-10; 2 Kor 7:11, Tym 10:12-13; Ps 51; Rzym 10:9-11; Dz 3:22-23; Hebr 4:14; Ps 2:6; Hebr 1:8; Hebr 7:25; 2 Tym 1:12

9. O Bożym Celu Łaski

Wierzymy, że wybranie jest odwiecznym zamysłem Boga, w którym Bóg łaskawie odradza, uświęca i zbawia grzeszników; że, będąc doskonale zgodnym z wolnością wyboru i odpowiedzialnością człowieka, wybranie uwzględnia zarówno środki jak i koniec zbawienia; jest to najbardziej chwalebny wyraz Bożej suwerennej dobroci, nieskończonej niezależności, mądrości, świętości i niezmienności; wybranie wyklucza chełpliwość i pychę, ale wywołuje skromność, miłość, modlitwę, chwałę, zaufanie Bogu i aktywne naśladowanie Jego łaskawości; jest zachętą do korzystania z dobrodziejstw w największym stopniu; jest podstawą chrześcijańskiego zapewnienia o zbawieniu; określenie wybrania w stosunku do siebie wymaga i zasługuje na największą staranność.  

2 Tym 1:8-9; Efez 1:3-14; 1 Piotra 1:1-2; Rzym 11:5-6; Jan 15:16; 1 Jana 4:19; 2 Tes 2:13-14; Dz 13:48; Jan 10:16; Mat 20:16; Dz 15:14; II Mojż 33:18-19; Mat 20:15; Efez 1:11; Rzym 9:23-24; Jer 31:3; Rzym 11:28-29; Jak 1:17-18; 2 Tym 1:9; Rzym 11:32-36; 1 Kor 1:26-31; Rzym 3:27; Rzym 4:16; Kol 3:12; 1 Kor 3:5-7; 1 Kor 15:10; 1 Piotra 5:10; Dz 1:24; 1 Tes 2:13; 1 Piotra 2:9; Łuk 18:7; Jan 15:16; 1 Tes 2:12; 2 Tym 2:10; 1 Kor 9:22; Rzym 8:28-30; Jan 6:37-40; 1 Tes 1:4-10; Iz 42:16; Rzym 11:29; 2 Piotra 1:10-11; Filip 3:12; Hebr 6:11

10. O Uświęceniu

Wierzymy, że uświęcenie to proces, przez który, zgodnie z Bożą wolą, stajemy się uczestnikami Jego świętości; wierzymy, że jest to działanie postępujące i stopniowe, które rozpoczyna się przy nawróceniu i trwa do końca; uświęcenie ma miejsce w sercach wierzących przez obecność i działanie Ducha Świętego, Pocieszyciela, pod stałym wpływem wyznaczonych środków uświęcenia, w szczególności Słowa Bożego, badanie samego siebie, wypieranie się samego siebie, modlitwę i udział w społeczność kościoła;

1 Tes 4:3; 1 Tes 5:23; 2 Kor 7:1; 2 Kor 13:10; Filip 3:12-16; 1 Jana 2:29; Rzym 8:5; Efez 1:4; Przyp 4:18; 2 Kor 3:18; Hebr 6:1; 2 Piotra 1:5-8; Jan 3:6; Filip 1:9-11; Efez 1:13-14; Filip 2:12-13; Efez 4:11-12; 1 Piotra 3:18; 2 Kor 13:5; Łuk 11:35; Łuk 9:23; Mat 26:41; Efez 6:18; Efez 4:30.

11. O Wytrwałość Świętych

Wierzymy, że tylko ci są prawdziwie wierzący, którzy wytrwają do końca; że ich wytrwałe przywiązanie do Chrystusa jest główną oznaką, która odróżnia ich od innych fałszywych wyznawców; że szczególna opatrzność czuwa nad ich dobrem, oraz że są zachowani Bożą mocą przez wiarę do zbawienia.

Jan 8:31; 1 Jan 2:27-28; 1 Jan 3:9; 1 Jan 5:18; 1 Jan 2:19; Jan 13:18; Mat 13:20-21; Jan 6:66-69; Job 17:9; Rzym 8:28; Mat 6:30-33; Jer 32:40; Ps 1121:3; Ps 91:11-12; Filip 1:6; Filip 2:13; Jud 24:25; Hebr 1:14; 2 Król 6:16; Hebr 13:5; 1 Jana 4:4

12. O Prawdziwym Kościele

Wierzymy, że widzialny kościół Chrystusa, to kongregacja osób ochrzczonych chrztem świadomym na wyznanie wiary, złączonych ze sobą przez przymierze wiary i społeczność w ewangelii; zachowująca ustanowienia Chrystusa (Chrzest i Pamiątka Wieczerzy); zarządzana Jego zasadami; i używająca darów, praw i przywilejów poszczególnych członków dla jej budowania i chwały Bożej; jedynymi biblijnymi urzędami w kościele, są Starsi (pastorzy) oraz Diakoni, których kwalifikacje i obowiązki są zdefiniowane w Piśmie.

1 Kor 1:1-3; Mat 18:17; Dz 5:11; Dz 8:1; Dz 11:21-23; 1 Kor 4:17; 1 Kor 14:23; 3 Jana 9; 1 Tym 3:5; Dz 2:41-42; 2 Kor 8:5; Dz 2:27; 1 Kor 5:12-13; 1 Kor 11:2; 2 Tes 3:6; Rzym 16:17-20; 1 Kor 11:23-24; Mat 18:15-20; 1 Kor 5:6; 2 Kor 2:17; 1 Kor 4:17; Mat 28:20; Jan 14:15; Jan 15:12; 1 Jan 14:21; 1 Tes 4:2; 2 Jan 6; Gal 6:2; Efez 4:7; 1 Kor 14:12; Filip 1:1; Dz 14:23; Dz 15:22; 1 Tym 3; Tyt 1.

13. O Chrzcie i Pamiątce Wieczerzy

Wierzymy, że chrześcijański chrzest to zanurzenie w wodze osoby wierzącej, w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego; by w sposób zgodny z Pismem, uroczysty i piękny wyrazić naszą wiarę w ukrzyżowanego, złożonego w grobie i zmartwychwstałego Zbawiciela, oraz jej efekty w postaci nasza śmierć dla grzechu i zmartwychwstania do nowego życia; wierzymy, że chrzest jest warunkiem udziału w przywilejach społeczności kościoła, i Pamiątce Wieczerzy Pańskiej; podczas której to, członkowie kościoła, spożywając chleb i wino, upamiętniają ofiarną miłość Chrystusa; Pamiątka Wieczerzy powinna być poprzedzona szczerym badaniem samego siebie.

Dz 8:36-39; Mat 3:5-6; Jan 3:22-23; Jan 4:12; Mat 28:19-20; Mar 16:16; Dz 2:38; Dz 8:12; Dz 16:32-34; Dz 18:8; Dz 10:47-48; Gal 3:26-28; Rzym 6:4; Kol 2:12; 1 Piotra 3:20-21; Dz 22:16; Dz2:41-42; 1 Kor 11:26; Mat 26:26-29; Mar 14:22-25; Łuk 22:14-20; 1 Kor 11:28; 1 Kor 5:1-8; 1 Kor 10;3-32; 1 Kor 11:17-32; Jan 6:26.

14. O Władzy Świeckiej

Wierzymy, że władza świecka jest przez Boga ustanowiona, dla dobra i porządku społeczeństwa; oraz że, należy modlić się o władze i przełożonych, szanować ich i być wobec nich posłusznym; z wyjątkiem spraw które są sprzeczne z wolą naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest jedynym Panem sumienia i Królem królów całej ziemii.

Rzym 13:1-7; V Mojż 16:18; II Sam 23:3; II Mojż 18:23; Jer 30:21; Mat 22:21; Tyt 3:1; 1 Piotra 2:13; 1 Tym 2:1-4; Dz 5:29; Mat 28; Dan 3:15-18; Dan 6:7-10; Dz 4:18-20; Mat 23:10; Rzym 14:4; Obj 19:16; Ps 72:11; Ps 2; Rzym 14:9-13

15. O Przyszłej Ziemi

Wierzymy, że koniec świata takim jakim go znamy, zgodnie z zapowiedzią Pisma nadejdzie; że w Dniu Ostatecznym Jezus zstąpi z nieba i wzbudzi z grobów zmarłych na ostateczny sąd; że, w tym dniu będzie miało miejsce wieczne odseparowanie; że, potępieni będą skazani na wieczną karę, a usprawiedliwieni dostąpią niekończącej się radości; że, Sąd ten utwierdzi ostateczny stan ludzi w niebie lub w piekle, na zasadach Bożej sprawiedliwości.

1 Piotra 4:7; 1 Kor 7:29-31; Hebr 1:10-12; Mat 24:35; 1 Jana 2:17; Mat 28:20; Mat 13:39-40; 2 Piotra 3:3-13; Dz 1:11; Obj 1:7; Hebr 9:28; Dz 3:21; 1 Tes 4:13-18; 1 Tes 5:1-11; Dz 24:15; 1 Kor 15:12-58; Łuk 14:14; Dan 12:2; Jan 5:28-29; Jan 6:40; Jan 11:25-26; 2 Tym 1:10; Dz 10:42; Mat 13:49; Mat 13:37-43; Mat 24:30-31; Mat 25:31-46; Obj 22:11; 1 Kor 6:9-10; Mar 9:43-48; 2 Piotra 2:9; Jud 7; Filip 3:19; Rzym 6:23; 2 Kor 5:10-11; Jan 4:36; 2 Kor 4:18; Rzym 3:5-6; 2 Tes 1:6-12; Hebr 6:1-2; 1 Kor 4:5; Dz 17:31; Rzym 2:2-16; Obj 20:11-12; 1 Jana 2:28; 1 Jana 4:17; 2 Piotra 3:11-12.

DZIĘKUJEMY, ŻE ODWIEDZIŁEŚ NASZĄ STRONĘ


Kontakt korespondencyjny:

  •  Ul. Chopina 3b9, 78-449 Borne Sulinowo
  • +48 606 183 254
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Wesprzyj Nas

Możesz łatwo przekazać darowiznę w dowolnej kwocie, za pośrednictwem systemu PayPal lub karty płatniczej, klikając w poniższy przycisk.

Spotkania

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie, przy ul. Szpitalnej 1, w sali wystawowej.