brak komentarzy

Czym jest nawrócenie?

Czym jest nawrócenie?

Nawrócenie jest zawróceniem w życiu człowieka. Jest to odwrócenie się całym sobą od grzechu ku Chrystusowi w celu zbawienia; od uwielbienia bożków do uwielbienia Jedynego Boga; od samo-usprawiedliwienia do usprawiedliwienia w Chrystusie; od autonomii do poddania się rządom Boga.

Nawrócenie jest tym, co ma miejsce, gdy Bóg ocuca osobę martwą duchowo, prowadząc ją do upamiętania ze swoich grzechów i położenia ufności w Chrystusie.

Gdy Jezus wzywa nas do upamiętania, to wzywa nas do nawrócenia. Jest to radykalna zmiana w naszej wierze i postępowaniu. (Mk.1:15)

Gdy Jezus wzywa nas do wzięcia na siebie swojego krzyża i pójścia za Nim, to wzywa nas do nawrócenia. (Łk. 9:23)

Abyśmy mogli się upamiętać, Bóg musi dać nam nowe życie, nowe serce i wiarę (Ef.2:1, Rzym.6:17, Kol.2:13, Ezek. 36:26, Ef. 2:8, 2 Tym.2:25).

Nawrócenie nie jest:

  1. Jednorazowym wydarzeniem, które nie przynosi żadnej zmiany w sposobie życia. Nawrócenie ma miejsce w danym momencie, a ten moment jest momentem radykalnej zmiany, po którym życie powinno wyglądać inaczej.
  2. Nieokreślony procesem. Nawrócenie, w przypadku wielu osób, może być poprzedzone długim procesem poznawania. Jednak, zawsze kończy się on podjęciem świadomej decyzji by się upamiętać z grzechu i zaufać Chrystusowi. Decyzja taka jest niezwłocznym skutkiem bycia zrodzonym na nowo przez Boga.
  3. Opcjonalne. Dzieje Ap. 17:30 mówią, że Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Nawrócenie nigdy nie może być wymuszone, ale jest absolutnie konieczne, aby być zbawionym.
  4. Sugestią. Choć jako chrześcijanie mamy przekazywać ewangelię w sposób pokorny, to jednak naszym celem nie jest jedynie miła wymiana informacji. Naszym zadaniem jest wzywać każdą osobę do upamiętania ze swoich grzechów i do zaufania Chrystusowi w celu zbawienia.
  5. Wypowiedzeniem modlitwy. Nawrócenie, z pewnością, wiąże się z modlitwą, lecz z pewnością nie jest modlitwą. Musimy więc być ostrożni by nie sugerować innym i nie nakłaniać innych do zawierzenia jakiejś formułce słownej aniżeli samemu Chrystusowi.

(na podstawie artykułu Brada Wheeler’a „
https://9marks.org/article/one-dirtiest-words-today-c-n/ )